• น้ำนมสด - จิตรลดา

น้ำนมสด - จิตรลดาหมวดหมู่สินค้า
เครื่องดื่ม ซุปเปอร์มาร์เก็ต

รายละเอียด

ที่มาของนมโคจิตรลดา

นมยูเอชทีจิตรลดา ผลิตจากนมโคแท้ 100% ไม่มีส่วนผสมของน้ำตาล  โดยนมจิตรลดาถือกำเนิดขึ้น พ.ศ.2505 ซึ่งบริษัท เอส.อาร์. จำกัด ได้น้อมเกล้าฯ ถวายลูกโคพันธุ์เรดเดน จำนวน 4 ตัวเป็นเพศผู้ 1 ตัว เพศเมีย 1 ตัว และโคสาวตั้งท้องอีก 2 ตัว ต่อมากรมปศุสัตว์ได้น้อมเกล้าฯ ถวายโคสาวตั้งท้องอีก 2 ตัว พันธ์บราวน์สวิส และลูกผสมเรดชินดิ ดังนั้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 32,886.73 บาท เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดสร้างโรงโคนม ในบริเวณพระตำหนักสวนจิตรลดารโหฐาน และเสด็จฯ เปิดโรงโคนมสวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2505 ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานพระราโชบายสำหรับโรงโคนมสวนจิตรลดาไว้ 4 ประการ คือ
          1. ส่งเสริมและเผยแพร่การเลี้ยงโคนมโดยสาธิตการดำเนินงานให้เป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรเพื่อสามารถที่จะนำเอาวิธีการดังกล่าวไปดำเนินการเองได้ภายในครอบครัว    
          2. เพื่อค้นคว้า ทดลองหาวิชาการแผนใหม่เกี่ยวกับโคนม และทำการเผยแพร่ความรู้ไปยังเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม เพื่อปรับปรุงวิธีการให้ถูกต้องและเหมาะสม
          3. เพื่อทำการคัดเลือกและปรับปรุงพันธ์โคนมที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ และภูมิประเทศของประเทศไทย
          4. เพื่อส่งเสริมให้มีการบริโภคนมสดให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

               โรงนมยู.เอช.ที สวนจิตรลดาก่อตั้งขึ้นอย่างจริงจังเมื่อปี พ.ศ. 2546 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม เนื่องจากปัญหาน้ำนมโคล้นตลาด และเป็นการสาธิตการผลิตนมยู.เอช.ที. จากนมโคสดแท้แทนการใช้นมผงมาละลายน้ำ ซึ่งปัจจุบันนี้โรงนมยู.เอช.ที. สวนจิตรลดามีกำลังการผลิตนมอยู่ที่ 24 ตันต่อวัน


คุณสมบัติของนมโค

น้ำนมมีสารอาหารครบ 5 หมู่จึงช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกาย

- ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานโรค

- ช่วยซ่อมแซมการสึกหรอของร่างกาย

- ช่วยบำรุงประสาท

- ช่วยบำรุงหัวใจ

- ช่วยลดความเสี่ยงโรคกระดูกพรุน

- ช่วยในการทำงานของระบบขับถ่าย

- ช่วยเสริมสร้างเม็ดเลือดแดง

- ช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง

- ช่วยในการทำงานของระบบเซลล์ผิวหนัง


ส่วนประกอบสำคัญ

               น้ำนมโค  100%


รหัสสินค้า
8850901320033